Code Convert Decimal To Comma String Fomat

C# - Sau đây mình xin chia sẽ 1 đoạn code chuyển đổi kiểu Decimal sang định dạng cách bởi dấu phẩy ví dụ như 10000 sẽ thành 10,000. Code đơn giản thôi bạn nào không thích thì xin bỏ qua cho.public string GetString(object obj, int decimalPoint)
        {
            decimal result;
            StringBuilder sb = new StringBuilder();
            try
            {
                if (Decimal.TryParse(obj.ToString(), out result))
                {
                    for (int i = 0; i < decimalPoint; i++)
                        sb.Append("#");
                    return String.Format("{0:#,##0." + sb.ToString() + "}", result);
                }
                else
                {
                    return "0";
                }
            }
            catch
            {
                return "0";
            }
        }


Xin Thân Chào!

Reactions

Post a comment

0 Comments